Riz Thaï et Basmati – Asie

 

RIZ THAI JASMIN
5KG PCB 02 – EAN : 3 275 760 511 111
2,5KG PCB 4 – EAN : 3 275 760 000 813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZ BASMATI
5KG PCB 02 – EAN : 3 275 760 511 128
2,5KG PCB 4 – EAN : 3 275 760 000 806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZ BASMATI Lumière du Palais
1KG PCB 10 – EAN : 3 275 760 010 898

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZ JASMIN VIETNAM
1 KG PCB 10 EAN: 3 275 760 000 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZ BASMATI Temple d’or
1KG PCB 10 – EAN : 3 275 760 010 751

 

 

 

 

 

 

 

RIZ GLUANT
5 KG PCB 02 – EAN: 3 275 760 000 936
2,5 KG PCB 4 EAN : 3 275 760 000 592
400G PCB 14 -EAN: 3 275 760 000 844